-20% z kodem rabatowym ARTSHOW20 - kod ważny do 15.03.2024!

-20% z kodem rabatowym ARTSHOW20 - kod ważny do 15.03.2024!

Regulamin LEO

Właścicielem Sklepu Internetowego (zwanego dalej „Sklepem”) i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest firma LEO Sp. z o.o. z siedzibą w  Dobrzechowie 446B, 38-100 Strzyżów, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 8191677828, numer REGON 525216311, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0001034126, zwany w dalszej części Regulaminu Sprzedającym/Sprzedawcą lub Sklepem.

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin został stworzony na podstawie art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.) oraz art. 12 ust 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do  Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze  Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 DEFINICJE

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. Gdy Przedsiębiorcą nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Przedsiębiorcy w świetle obowiązującego prawa.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Formularz zamówienia – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Formularz płatności – formularz umożliwiający wgląd do Zamówienia oraz jego zatwierdzenie i dokonanie płatności przez Klienta.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

§ 3 KONTAKT ZE SKLEPEM

Adres Sprzedawcy: LEO Sp. z o.o., Dobrzechów 446B, 38-100 Strzyżów

E-mail Sprzedawcy: info@leo-art.com

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym potwierdzania Zamówienia i płatności za
Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką
  internetową,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

§ 5 INFORMACJE OGÓLNE

1. Złożenie Zamówienia nie wymaga zakładania Konta w Sklepie. Zamówienie bez rejestracji wymaga każdorazowej akceptacji Regulaminu.

2. Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację i opłacenie Zamówienia. Dane osobowe chronione i zabezpieczone są zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów i wycofywanie Produktów ze sprzedaży.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku braku dostępności Produktu mimo widocznej informacji o jego dostępności w Sklepie. W przypadku ograniczonej dostępności towaru Sprzedawca zastrzega sobie
możliwość przedłużenia terminu realizacji Zamówienia o czym Klient będzie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. Aby dokonać zakupu w Sklepie należy zalogować się przez swoje konto lub bez zakładania konta zaakceptować każdorazowo Regulamin. Należy zapoznać się z informacjami o Produkcie lub Produktach, dodać Produkty do koszyka, jeśli są dostępne, wybrać sposób dostawy, wybrać sposób zapłaty, wprowadzić dane odbiorcy (tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail, dodatkowo w przypadku firm należy podać nazwę firmy, adres rejestracji firmy i NIP), sprawdzić podsumowanie Zamówienia i złożyć Zamówienie wybierając opcję Kupuję i płacę.

6. Złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta za wybrany Produkt, zaś Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktu bez wad.

7. Ceny podane na Formularzu płatności wyrażone są w walucie wybranej przez Klienta (PLN, EUR, USD) i zawierają podatek VAT. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zmiany kursów walut.

8. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o czym Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.

9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obrazach lub w pisowni na stronie internetowej Sklepu, na przykład błędy w opisie Produktu, specyfikacji technicznej lub niewłaściwe informacje dotyczące stanu magazynowego danego Produktu. Sklep ma prawo do sprostowania takich błędów, a także do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym czasie. Wszystkie obrazy prezentowane na stronie internetowej Sklepu należy traktować jedynie jako ilustracje niegwarantujące oddania dokładnego wyglądu, funkcji lub pochodzenia Produktu.

10. Strona internetowa i jej treść stanowi własność Sklepu lub osób i firm przez nią licencjonowanych. Informacje te są chronione prawem autorskim i przepisami dotyczącymi marketingu. Oznacza to, że nie wolno kopiować ani używać bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Sklepu znaków towarowych, nazw firm, nazw produktów, obrazów i grafiki, projektów, układu i informacji o produktach, usługach i innych treści.

11. Zamieszczone na stronach Sklepu treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

12. Jeżeli przy Produkcie zamówionym przez Klienta podana była niewłaściwa cena, Sklep powiadomi Klienta o tym fakcie i będzie czekać na zaaprobowanie przez niego zmienionej ceny przed realizacją Zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Klienta zmienionej ceny w terminie 7 dni Zamówienie zostanie anulowane przez Sklep.

§ 6 OFEROWANE METODY DOSTAWY I  PŁATNOŚCI

Dostawa zakupionych Produktów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich.
Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
1. Karty płatnicze:
 • Visa,
 • Visa Electron,
 • Mastercard,
 • MasterCard Electronic,
 • Maestro
2. Przelew online z wykorzystaniem systemu dostawcy usług płatniczych (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez  Sprzedawcę potwierdzenia o płatności z Banku)

§ 7 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i  prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.
2. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na  adres e-mail Klienta informację o złożonym Zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że  Sprzedawca Zamówienie otrzymał. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy  Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje Zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o  zatwierdzeniu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje Umowa Sprzedaży.
3. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności (dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy). Czas realizacji podawany jest w opisie Produktu i może być różny dla różnych Produktów.
4. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia istnieje możliwość zaproponowania Klientowi innych Produktów w takiej samej jakości, cenie i  przeznaczeniu (świadczenie zastępcze). Klient może wybrać przyjęcie innych Produktów lub odstąpić od Umowy Sprzedaży
5. W razie braku zapłaty za Zamówienie połączonego z brakiem kontaktu ze  strony Klienta, Zamówienie zostanie anulowane po 3 dniach kalendarzowych.
6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski i innych krajów.
7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. O kosztach dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) Klient informowany jest w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
8. Faktury za dokonany przez Klienta zakup Produktów w Sklepie są wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej na adres mailowy podany przez  Kupującego w trakcie rejestracji lub w formularzu Zamówienia w razie dokonywania przez Klienta zakupu bez rejestracji.
9. Sprzedawca nie odpowiada za błędne dane na fakturze, jeżeli takie zostały podane przez Klienta podczas rejestracji lub składania Zamówienia.
10. Na życzenie Kupującego przekazane Sprzedawcy, Sprzedawca może wystawić fakturę w formie papierowej i dołączyć ją do przesyłki z zakupionym Produktem.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez  podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
2. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia wady przez Sprzedawcę.
3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od zawartej umowy, należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pomocą formularza stanowiącego załącznik do powyższego regulaminu i przesłać go na adres siedziby Sprzedawcy za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w formie elektronicznej na adres e-mailowy Sprzedawcy info@leo-art.com przed upływem terminu określonego w punkcie 1 powyżej.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od  Umowy sprzedaży rzeczy oraz po przyjęciu zwracanego Produktu zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia Produktu, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwracany Produkt należy odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty przesłania przez Konsumenta Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od  Umowy sprzedaży.
6. Klient proszony jest o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z  kompletną jego zawartością oraz kopią dowodu zakupu. Korekta faktury zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres mailowy Kupującego.
7. Zwracany Produkt musi być w stanie niezmienionym, zapakowany tak aby nie  uległ zniszczeniu w transporcie, nie może nosić żadnych śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zakres sprawdzenia.
8. Produkt należy odesłać na adres: LEO Sp. z o.o., Dobrzechów 446B, 38-100 Strzyżów.
9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu w związku z  odstąpieniem od umowy.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w której  przedmiotem świadczenia jest rzecz spersonalizowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

§ 9 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i  zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: info@leo-art.com
3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego należy wskazać rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

§ 10 REKLAMACJE I GWARANCJA

1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Reklamacje można składać:
 • na piśmie na adres LEO Sp. z o.o., Dobrzechów 446B, 38-100 Strzyżów,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@leo-art.com

4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń towaru, należy dokładnie sfotografować uszkodzony Produkt/y, opisać rodzaj uszkodzenia i przesłać zdjęcia wraz z opisem w formie elektronicznej do Sprzedawcy na adres email: info@leo-art.com.

5. Przesyłki zwrotne Produktu do Sprzedawcy dokonywane bez jego wiedzy i zgody nie będą przyjmowane. Nadanie przesyłki zwrotnej należy uprzednio ustalić pisemnie, poprzez korespondencję email ze Sprzedawcą. Produkt odsyłany do siedziby Sprzedawcy musi być odpowiednio zabezpieczony. Reklamacje Produktów, które wskutek złego zabezpieczenia uległy zniszczeniu podczas transportu będą odrzucane.

6. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.0.287 t.j. z poźn, zm.).
7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego złożonego przez  Klienta niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w  terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta Sprzedawca uznał za uzasadnione.
8. Klient realizuje swe uprawnienia wynikające z rękojmi poprzez: naprawienie Produktu, wymianę na Produkt wolny od wad, obniżenie ceny zakupionego Produktu, lub odstąpienie od umowy w przypadku, gdy wada jest istotna. Sprzedawca może nie wyrazić zgody na zaproponowany przez Klienta sposób realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli wybór takowy: jest niemożliwy do  spełnienia przez Sprzedawcę lub wymagałby nadmiernych kosztów w  porównaniu z wyborem zaproponowanym przez Sprzedawcę.
9. W przypadku gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a  także jej treść będą przekazane Klientowi wraz z Zamówieniem.
10. Reklamowany Produkt należy odesłać na adres: LEO Sp. z o.o., Dobrzechów 446B, 38-100 Strzyżów.
11. Jedyną podstawą do reklamacji uszkodzonego w transporcie towaru jest jego sprawdzenie w obecności kuriera przy odbiorze przesyłki, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia dokładne i prawidłowe wypełnienie protokołu zgłoszenia szkody dostępnego u kuriera.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020.0.287 t.j. z  poźn, zm.).
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12 OPINIE, KOMENTARZE

1. Klient może wystawić opinie, o Produktach które zakupił. Opinia musi dotyczyć zakupionego Produktu, opisywać jego zalety, wady, funkcjonalność i  doświadczenia związane z wykorzystaniem Produktu.
2. Klient może napisać jedną opinię o danym Produkcie.
3. Zanim komentarz/ opinia zostanie umieszczona należy się upewnić, że jej treść jest zgodna z prawem, dobrymi obyczajami i nie narusza praw oraz dóbr osobistych innych osób.
4. Opinie oraz opisy nie mogą: rażąco naruszać zasad poprawnej polszczyzny, zawierać wulgaryzmów, nawoływać do przemocy lub nienawiści, propagować rasizmu, być formułowane w sposób obraźliwy względem jakiejkolwiek osoby lub grupy osób , głosić poglądów społecznych, podawać informacji, które stanowią o nieuczciwej konkurencji, naruszają prawa autorskie lub prawa przemysłowe, promować produktów i usług konkurencyjnych w stosunku do  oferty Sprzedającego, zawierać odnośników do innych stron internetowych, zawierać szczegółowych danych osobowych: ani Klienta, ani doradcy z którym  Klient się kontaktował.
5. Dodający opinię jest odpowiedzialny za treść swoich opinii i komentarzy.
6. Zamieszczona przez Klienta opinia nie jest redagowana przez Sprzedającego, jednakże opinia naruszająca postanowienia niniejszego Regulaminu może zostać usunięta.
7. Zamieszczona opinia może być nieodpłatnie wykorzystywana, rozpowszechniana, publikowana, kopiowana, przez Sprzedającego.
8. Sprzedający ma możliwość zablokowania dodawania opinii do wybranych Produktów i ukryć opinie o nich.

§ 13 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celach marketingowych.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Szczegółowe informacje o Polityce prywatności znajdują się na stronie internetowej Sklepu
https://leo-art/sklep/polityka-prywatnosci/

§ 14 WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI PRODUKTU

Podłożem wykorzystywanym do nadruku obrazu ze zdjęcia jest dibond, czyli lekka, sztywna i wytrzymała płyta z aluminium i materiałów kompozytowych. Nadruk wykonany jest w technice DeePrint, dzięki której jesteśmy w stanie oddać faktury i wypukłości danego miejsca zatrzymanego w kadrze. Farby, tusze i pigmenty stosowane w nadruku są trwałe i mocne, ale nie są obojętne na zabiegi konserwacji i warunki atmosferyczne. Stosowanie się do naszych wytycznych sprawi, że będzie można cieszyć się ich pięknem jak najdłużej. 

Użytkowanie: 

 • Obrazy są przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie powinny być umieszczane na stałe na zewnątrz, gdyż są wrażliwe na warunki atmosferyczne. 
 • Obrazy powinny być powieszone na ścianach pokojowych, przy optymalnej wilgotności powietrza wynoszącej od 40% do 70%, a temperatura powinna wynosić od 15°C do 30°C. 
 • Obrazy należy umieszczać na ścianach, które są prostopadłe do podłoża. Nie powinno się wieszać obrazów na ścianach skośnych ani na suficie. 
 • Przy wieszaniu obrazu zawsze należy upewnić się, że jest on stabilny, aby zmniejszyć ryzyko jego upadku. Niektóre czynniki zewnętrzne, takie jak wibracje, mogą uszkodzić mocowanie obrazu i spowodować jego spadnięcie. 
 • Nie należy dodatkowo obciążać obrazów ani umieszczać na nich żadnych ciężkich elementów. Nie należy również naciskać środka obrazu na zamocowanej powierzchni. 
 • Obrazy, ze względu na swoje wymiary, powinny być montowane wyłącznie na stabilnym i trwałym podłożu. 
 • Unikaj montażu obrazów w bliskiej odległości od grzejników i innych źródeł ciepła. 
 • Unikaj długotrwałego kontaktu z wilgocią i wodą. 
 • Ze względu na różnorodność ekranów komputerowych, należy pamiętać, że niewielka różnica kolorystyczna pomiędzy rzeczywistym obrazem a jego wizualizacją na stronie internetowej jest zjawiskiem normalnym. 
 • Planując montaż obrazów, należy wybierać miejsca, w których będą one widoczne z odległości co najmniej 1 metra, aby uzyskać najlepszy efekt wizualny. 
 • Jeśli obraz zostanie uszkodzony, unikaj próby samodzielnej naprawy. Skontaktuj się najpierw z nami. 
 • W przypadku przenoszenia obrazu, zapakuj go w materiał ochronny, aby uniknąć uszkodzeń. 
 • W przypadku wykorzystywania oświetlenia dekoracyjnego w pobliżu obrazów, wybierz lampy, które nie wydzielają nadmiernego ciepła. 
 • Unikaj montowania obrazu w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.  

Konserwacja i czyszczenie: 

 • Nie należy używać środków zawierających rozpuszczalniki organiczne ani detergentów, płynów do mycia i mydła do czyszczenia powierzchni obrazów. 
 • Nigdy nie należy czyścić powierzchni obrazu alkoholem, benzyną, acetonem ani amoniakiem, ani też używać ściernych środków czyszczących. Wszelkie środki chemiczne mogą reagować z pigmentami i farbami, co może prowadzić do uszkodzenia nadruku. 
 • Jeśli na powierzchni obrazu pojawi się kurz, przetrzyj powierzchnię obrazu miotełką do czyszczenia kurzu, miękką, bawełnianą szmatką lub mikrofibrą. Czyść delikatnie, bez tarcia i nacisku na powierzchnię obrazu. 
 • Zwróć szczególną uwagę na obszary obrazu o wysokiej strukturze, aby nie zadrzeć na nich szmatki. 
 • Nigdy nie używaj do czyszczenia powierzchni gąbek z chropowatą powierzchnią, twardych pumeksów, papierów ściernych, ostrych narzędzi ani odkurzacza. 
 • Powstrzymaj się od testowania stabilności nadruku na strukturach paznokciem lub innym ostrym narzędziem, żeby nie narazić obrazu na zadrapanie, lub zniszczenie. 
 • Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia powierzchni stycznej obrazu z ramą. 
 • W trakcie eksploatacji na drewnianej ramie mogą pojawiać się niewielkie pęknięcia struktury drewna o różnej szerokości i głębokości. Jest to naturalne zachowanie drewna, które jest materiałem higroskopijnym i dostosowuje swoją wilgotność do otoczenia.  
 • Ramy drewniane są wrażliwe na gwałtowne zmiany temperatur, długotrwałe wystawienie na działanie promieni UV oraz częste zmiany wilgotności. 
 • Rama drewniana pod wpływem światła zmienia kolor, co jest naturalną jej cechą. 
 • Kurz z ramy najlepiej ścierać suchą, bawełnianą ściereczką lub miotełką. 
 • W przypadku chęci użycia wilgotnej ściereczki do wytarcia ramy należy najpierw przetestować sposób reakcji drewna na małym i niewidocznym obszarze. 
 • Do mycia ram nie powinno używać się środków z detergentami lub zawierających rozpuszczalniki.